Balitex Group OÜ, registrikood 14891600 , asukoht Merimetsa tn 41 Pärnu, Pärnu Pärnumaa 80023 (edaspidi „Meie“) opereerib Balitex Group OÜ platvormi aadressil  balitex.eu , mille vahendusel tehakse kasutajatele kättesaadavaks kodulehtede loomis teenus, mis võimaldab tellida omale kodulehte,E-poodi või muud digiturundusega seotud teenust. 

Käesolevad privaatsustingimused reguleerivad üheltpoolt Meie tegevust Teie isikuandmete vastutava töötlejana ning teisalt Meie tegevust volitatud töötlejana isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 mõttes. Privaatsustingimused loetakse osas, milles need reguleerivad Meie tegevust volitatud töötlejana platvormi kasutaja ja Meie vahel sõlmitud andmete edastamise lepinguks isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 28 mõttes.

Kinnitame, et järgime kõigi andmete töötlemisel isikuandmete kaitse üldmäärusest 2016/679 tulenevaid nõudeid.

Käesolevates privaatsustingimustes on kasutatud järgmiseid mõisteid allolevas tähenduses:

Teie“ tähendab juriidilist või füüsilist isikut, kes kasutab Meie teenust ning on nõustunud teenust ja seal pakutava teenuse ültingimustega.

Isikuandmed“ on igasugune teave Andmesubjekti või Teie kohta, mida Te platvormil avaldate.

Töötlemine“ on Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Isikuandmetega seotud rikkumine“ on turvanõuete rikkumine, mis põhjustab edastatavate, salvestatud või muul viisil töödeldavate Isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile juurdepääsu.

Teenus“ on Balitexi platvormi vahendusel Teile pakutav veebilahenduste teenus.

Tingimused“ tähendab Balitex Group OÜ teenuse üldtingimusi, mis reguleerivad balitex.eu platvormi, tarkvara ja Teenuse kasutamist Teie poolt.

Teie kohta kogutavad Isikuandmed 

Me kogume ja töötleme Teie kohta Isikuandmeid, mida Te olete Meile vabatahtlikult platvormil avaldanud. Te mõistate, et Isikuandmete avaldamine Meile on vabatahtlik, kuid nende avaldamata jätmise korral ei saa Te kasutada Balitexi platvormi ning seal pakutavat Teenust.

Selleks, et Te saaks Teenust kasutada kogume ja töötleme Teie kohta järgmisi isikuandmeid: nimi, e-postiaadress, andmed esindatava juriidilise isiku ja selle tegevuse kohta (ettevõtte nimi, registrikood, asukohamaa, andmed arvete saatmise kontaktide kohta.

Isikuandmete edastamine ja säilitamine

Me võime edastada Teie Isikuandmeid kolmandatele isikutele, näiteks audiitorile, õigusabiteenust osutavale isikule või mis tahes muule isikule, kes osutab Meile teenust Me oleme teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

Kolmandad isikud, kellele Me Teie Isikuandmeid edastame, võivad asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, kus on kehtestanud teistsugused isikuandmete kaitse regulatsioonid ning mille osas Euroopa Komisjon ei ole võtnud vastu kaitse piisavuse otsust. Nendes riikides ei pruugi isikuandmete turvalisus (sh kaitse väärkasutuse, omavolilise juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävimise eest) olla piisava andmekaitse taseme puudumise tõttu tagatud samal tasemel nagu Euroopa Liidus. Isikuandmete edastamisel väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda kohustume tagama asjakohaste turvameetmete rakendamise. Kui Te soovite saada teavet kohaldatavatest turvameetmetest, siis palume vastavast soovist Meile teada anda.

Meie töötajate juurdepääs isikuandmetele põhineb rollipõhisel kasutaja juhtimise protsessil, kus igale töötajale antakse üksnes tema ülesannete ja tööga seonduv juurdepääs.

Me säilitame Teie Isikuandmeid nii kaua, kuni see on seadusega ettenähtud või lubatud, kuid mitte kauem, kui see on Meile mõistlikult vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks Isikuandmeid koguti või töödeldi, muuhulgas võib selliseks kriteeriumiks olla Isikuandmete säilitamine võimalike nõuete aegumistähtaegade lõppemiseni.

Me võtame kasutusele mõistlikke meetmeid selleks, et tagada Isikuandmete usaldusväärsus ning vastavus tegelikkusele.

Teie õigused Isikuandme kogumisel

 • Seoses Isikuandmete kogumisega on Teil õigus:
 • taotleda juurdepääsu Teie kohta kogutud Isikuandmetele ning nõuda koopiat Isikuandmetest;
 • taotleda oma Isikuandmete parandamist, ajakohastamist või eemaldamist;
 •  
 • nõuda õigusaktides sätestatud juhtudel Isikuandmete töötlemise, kogumise ja kasutamise piiramist;
 • pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole oma õiguste rikkumise korral.
 •  

Küpsised 

Kasutame platvormil küpsiseid ja teisi sarnaseid tehnoloogiaid selleks, et suurendada Meie platvormi funktsionaalsust ja seal pakutavate teenuste kvaliteeti.

  Meie tegevus Isikuandmete volitatud töötlejana

Teile Teenuse osutamiseks võib Meil olla vajadus töödelda Andmesubjektide Isikuandmeid Teie nimel, kuid seda üksnes ulatuses ja viisil, mis on vajalik Teie poolt antud ülesannete täitmiseks. Meie poolt Teile osutatav Teenus on täpsemalt kirjeldatud Meie Teenuse Tingimustes.

Käesolevate privaatsustingimuste osas määrame kindlaks Andmesubjektide Isikuandmete töötlemise tingimused selleks, et tagada Isikuandmete töötlemise vastavus andmekaitset reguleerivates õigusaktides sätestatud tingimustele, ja et sealjuures oleks tagatud Andmesubjektide õiguste kaitse.

Töötlemistoimingud

Me kinnitame, et ei töötle Meile üle antud Andmesubjektide Isikuandmeid ühelgi muul eesmärgil (sh nii ärilisel kui ka isiklikul eesmärgil) kui Teile Teenuse osutamiseks.

Käesolevate Tingimuste alusel võtame Me kohustuse tagada, et kõik Meie töötajad või kolmandad isikud, keda Me kasutame Teile Teenuse osutamiseks vastaksid andmekaitset reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetele, sealhulgas täidaksid saladuse hoidmise kohustust. Seejuures teavitama Teid viivitamata, kui Me ei suuda sellist kooskõla ükskõik millistel põhjustel tagada.

Lisaks teavitame Teid viivitamata järgmistest asjaoludest:

Õiguskaitseorganite õiguslikult siduvad taotlused Isikuandmete avaldamiseks, välja arvatud taotluste avaldamise keelu korral, mis tuleneb näiteks kriminaalõigusest ja mille eesmärk on kaitsta õiguskaitsealase uurimistoimingu konfidentsiaalsust;

 •  
 • Juhusliku või volitamatu juurdepääsu juhtumid;
 •  
 • Andmesubjekti poolt esitatud taotlused.
 •  

Isikuandmete edastamine

Privaatsustingimustega nõustumisel annate Meile volituse edastada Andmesubjekti Isikuandmeid vastavalt käesolevates privaatsustingimustes sätestatule.

Uute Isikuandmete vastuvõtjate kaasamine on võimalik üksnes Teie eelneval nõusolekul. Isikuandmete edastamisel kolmandale isikule sõlmime kolmanda isikuga sarnase sisuga kokkuleppe, et oleks võimalik tagada Isikuandmete korrektne töötlemine. Kui kolmas isik, kes Isikuandmeid töötleb, ei järgi andmekaitset reguleerivates õigusaktides sätestatud nõudeid või ei täida Meiega sõlmitud kokkulepet, siis vastutame Meie Teie ees andmekaitset reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuete ja kohustuste täitmise eest.

Kohaldatavad turvameetmed

Me kinnitame, et oleme võtnud kasutusele kõik asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed selleks, et töötlemine vastaks andmekaitset reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetele ning et tagatud oleks andmesubjektide õiguste kaitse. Teeme kõik endast oleneva, et ära hoida andmete juhuslik või ebaseaduslik hävitamine, kaotsiminek, muutmine, loata avalikustamine või nendele juurdepääsu saamine.

Eelneva tagamiseks oleme kohaldanud käesolevate privaatsustingimustes sätestatud meetmeid.

Teie nõudmisel teeme Teile mõistliku aja jooksul kättesaadavaks kogu teabe, mis on vajalik tõendamaks asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmete rakendamist. Muuhulgas võimaldame Teil korraldada auditeid, mis on vajalikud nende meetmete rakendamise kontrollimiseks. Eeltoodud kohustuste täitmise kulud, sh auditi korraldamisega seotud kulud, kannate Teie ning Meil on õigus nõuda nende kohustuste täitmisest tekkinud otseste ja kaudsete kulude hüvitamist Teie poolt.

Isikuandmetega seotud rikkumine

Isikuandmetega seotud rikkumise korral võtame kohustuse teavitada Teid põhjendamatu viivituseta ja tegema Teiega igakülgset koostööd. Sealhulgas võtame kohustuse teavitada Isikuandmetega seotud rikkumisest alljärgnevalt:

 

Kirjeldame Isikuandmetega seotud rikkumise laadi ja nimetame võimaluse korral Andmesubjektide ligikaudse arvu ning isikuandmete asjaomaste kirjete liigid ja ligikaudse arvu;

 •  

Teatame täiendavat teavet andva kontaktisiku nimi ja kontaktandmed;

 •  
 • Kirjeldame Isikuandmetega seotud rikkumise võimalikke tagajärgi;
 •  
 • Kirjeldame Meie poolt kasutusele võetud või võtmiseks kavandatud meetmeid Isikuandmetega seotud rikkumise lahendamiseks, sealhulgas vajaduse korral rikkumise võimaliku kahjuliku mõju leevendamiseks;
 •  
 • Kirjeldame võimalikke meetmeid, mida Me saame kasutusele võtta Isikuandmetega seotud rikkumise võimalike negatiivsete mõjude leevendamiseks.
 •  

Vastutus

Me ei vastuta Tingimuste täitmisel Teile tekkinud mis tahes kahju eest, mis on tekkinud Teie süülisest käitumisest Isikuandmete töötlemisel.

Muud tingimused

Andmete edastamise leping lõpeb automaatselt hetkel, mil lõpeb Teie ja Meie vahel sõlmitud leping Teenuse osutamiseks. Pooled lepivad kokku, et lepingu lõppemisel tagastame Teile kõik tema poolt edastatud Isikuandmed ja nendest tehtud koopiad.

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral palume pöörduda Meie pole e-posti aadressil balitex.eu .